Category

IoT Smart Home

ความเร็วอินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่น

By | IoT Smart Home, Life in Japan

ชาวต่างชาติหลายคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นบอกว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่บ้านช้า อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราชาวญี่ปุ่นไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตช้าในญี่ปุ่นไม่ว่าจะในบ้านหรือที่ทำงาน

NTT FLET’S Hikari, J.com, eo Hikari ฯลฯ เป็น บริษัท อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของญี่ปุ่น แต่ละ บริษัท ต่างแข่งขันกันด้วยการตั้งค่าบริการต่างๆเช่นบริการส่วนลด แต่แม้ว่าคุณจะเลือก บริษัท ที่มีราคาต่ำที่สุดก็ไม่มีปัญหาที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตจะช้า

เนื่องจากวิดีโอเช่น YouTube ส่งข้อมูลจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามหากมีความเร็ว 5M ก็เพียงพอที่จะรับชมภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นเป็น “ความพยายามที่ดีที่สุด” ดังนั้นจึงมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากเช่นในช่วงเย็นและความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะลดลงในช่วงเวลาที่สายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าง ว่ากันว่า บริษัท ต่างๆเช่น NTT ซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมากมักจะทำงานช้าลงเมื่อมีงานยุ่ง ดังนั้นแม้ว่า NTT จะเท่ากับ 1G และ J.com คือ 320M แต่ J.com อาจเร็วกว่าในช่วงเวลาที่วุ่นวายในตอนกลางคืน ไม่ว่าในกรณีใดไม่มีปัญหาในญี่ปุ่นที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า

ชาวต่างชาติต้องการดูเว็บไซต์และวิดีโอต่างประเทศในญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต ในกรณีนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งเว็บไซต์และวิดีโอเหล่านั้นอยู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ข้อมูลจากต่างประเทศที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถส่งไปยังญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก หากเซิร์ฟเวอร์แม้แต่เครื่องเดียวมีความเร็วช้าในหลาย ๆ เซิร์ฟเวอร์ความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศกำลังพัฒนาถูกสงสัยว่าไม่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตภายนอกเป็นปัญหาการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่นจึงไม่มีความหมาย

ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ควรได้รับการพิจารณาโดยวิธีการกำจัด มีสาเหตุหลายอย่างของปัญหาดังนั้นวิธีกำจัดคือการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาอย่างละเอียดทีละอย่าง

ในญี่ปุ่นไม่มีปัญหาใด ๆ ที่อินเทอร์เน็ตมีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้นและความเร็วก็ช้าดังนั้นควรวิเคราะห์สาเหตุอื่น ๆ อย่างมีเหตุผล

Internet speed in Japan

By | IoT Smart Home, Life in Japan

Many foreigners living in Japan say that the internet speed at home is slow. However, in recent years, we Japanese have not heard that the Internet speed is slow in Japan, whether in homes or offices.

NTT FLET’S Hikari, J.com, eo Hikari, etc. are the major Japanese internet companies. Each company is competing by setting various charges such as discount services, but even if you choose the lowest priced company, there can be no problem that the Internet speed is slow.

Since videos such as YouTube send a lot of data, internet speed is required. However, if the speed of 5M is available, it is sufficient to watch the movie. The Internet of Japan is “Best Effort”, so there are many users of the Internet such as in the evening, and the speed of the Internet decreases during times when the Internet line is busy. It is said that companies such as NTT, which have a large number of users, tend to slow down when busy. Therefore, even if NTT is 1G and J.com is 320M, J.com may be faster during the busy hours at night. In any case, there is no such thing as a problem in Japan where the Internet speed is slow.

Foreigners want to watch foreign websites and videos in Japan through the Internet. In this case, the server that sends those websites and videos is overseas. Furthermore, overseas data sent from servers cannot be delivered to Japan without going through many servers. If even one server has a slow speed among the plurality of servers, the data transmission speed decreases. In particular, Internet servers in developing countries are suspected of not having high performance. Since the external Internet server is a problem, increasing the Internet speed in Japan is meaningless.

Computer system problems should be considered by the elimination method. There are various causes of problems, so the method of elimination is to carefully examine the causes of problems one by one.

In Japan, there is no problem that the Internet is just for home use, and the speed is slow, so other causes should be analyzed logically.